|kalendar
  

 

Dobro došli na web-site Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Ovdje ćete naći opis kadrovskih i laboratorijskih kapaciteta i drugih resursa koje nudi ovaj fakultet, te prikaz svih studijskih odsjeka sa informacijama za zaposlene, saradnike i studente. Sve detaljne informacije su dostupne putem kontakt brojeva i adresa.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli je dio integralnog evropskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koji obrazuje međunarodno priznate stručnjake i provodi referentna naučna i stručna istraživanja iz područja prirodnih nauka. Fakultet je posvećen ciljevima koji podrazumijevaju širenje obrazovnih i naučnih iskustava sa posebnim naglaskom na dalji razvoj znanja prirodnih nauka, koje su društvu i njegovim članovima neophodne za intelektualno i tehnološko prilagođavanje zahtjevima sredine.

Studijske grupe prirodnih nauka i matematike osnovane su na Filozofskom fakultetu u Tuzli 1993, a PMF 2002. Prirodno - matematički fakultet u Tuzli osnovan je 2002. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona "Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 2/02)

Fakultet posjeduje 5 laboratorija za opštu fiziku i naučno-istraživačku laboratoriju za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ), 4 laboratorije za nastavu biologije i 1 za naučno-istraživački rad iz područja mikrobiologije i genetike, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom itd. Na fakultetu je ukupno angažovano preko 100 članova nastavnog osoblja i asistenata, uključujući i vanjske saradnike.

Obrazovna koncepcija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, utemeljena na evropskim akademskim standardima, je pedagoška i naučno – istraživačka institucija, koja ima razvijene temeljne naučne discipline vezane za područje prirodnih nauka i matematike.

 

__________________________________________________________________________

Univerzitetska 4 - 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina;  tel: +387 35 320 860,  fax: 320 861, e-mail:stpmf@untz.ba