PMF » Studijski odsjeci » Biologija » Zaposleni » Podaci o naučno - nastavnom osoblju

Dr. sc. Avdul Adrović, docent

Naziv članice: 

Prirodno-matematički fakultet

Datum i mjesto rođenja:

13.02.1964. god. Bor, Berane, Crna Gora

Kratka biografija:

 

Posljednji stečen akademski stepen:

Sadašnja pozicija:

Popis objavljenih naučnih radova:

1.     Memić K, Adrović A. (2002): Populacije ciprinidnih riba rijeke Gostelje. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, 17 (3): 159 – 166.

2.     Hadžihalilović J, Hadžiselimović R, Mešalić Š, Hamidović H, Hadžiavdić V, Adrović A. (2002): Neki pokazatelji rasta i razvoja dječaka s područja općine Tuzla. Medicinski arhiv, 56 (3): 135 – 142. Sarajevo.

3.     Hukić M, Numanović F, Nurkić M, Tihić N, Hodžić S, Adrović A. (2003): Water quality and microbiological status of the distribution system evaluated using established and emergent parameters. ANU BiH, Odjeljenje medicinskih nauka. Knjiga 31 (2): 93 – 109.

4.     Skenderović I, Adrović A, Memić K. (2003): Populacije ciprinidnih riba gornjeg toka rijeke Spreče. U: Okrugli sto: Aktuelna problematika zaštite jezera Modrac: zbornik radova.

5.     Adrović A, Skenderović I, Memić K. (2003): Ribe rijeke Gostelje. U: Okrugli sto: Aktuelna problematika zaštite jezera Modrac: zbornik radova.

6.     Adrović A, Skednderović I, Ibrišimović S. (2004): Ekološke karakteristike rijeka Gostelje, Spreče i Brke. Zbornik radova PMF – a Tuzla, I (1): 84 – 92.

7.     Skenderović I, Adrović A, Memić K. (2004): Percidae Gostelje i Spreče. Zbornik radova PMF – a Tuzla, I (1): 77 –83.

8.     Škrijelj R, Sofradžija A, Hadžiselimović R, Spahić M, Korijenić E, Guzina N, Muhamedagić S, Muzaferović Š, Adrović A, Drešković N. (2005): Hidrološke i ihtiološke karakteristike jezera Sniježnica. Radovi poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu,  Vol. L, No. 56/2005; (63-74).

9.     Memić K, Adrović A. (2005): Morfometrijske i merističke karakteristike krkuše (Gobio gobio L.) iz rijeke Spreče. Zbornik radova PMF – a Tuzla. II (2): 103 – 109.

10.  Ibrišimović S, Adrović A. (2005): Biodiverzitet i longitudinalna distribucija riba u rijeci Brki.  Zbornik radova PMF – a Tuzla. II (2): 11-18.

11.  Skenderović I, Škrijelj, R, Adrović A. (2005): Zastupljenost Trianophorus nodulosus (Pallas, 1781) kod štuke (Esox lucius, Linnaeus, 1758) jezera Modrac. Zbornik radova PMF – a Tuzla, svezak biologija, II (2): 127 – 133.

12.  Skenderović I, Adrović A, Škrijelj R. (2006): Biodiverzitet ihtiofaune rijeke Spreče uzvodno od hidroakumulacije Modrac. Ribarski dani “Osijek 2006”. IV nacionalno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik priopćenja.

13.  Adrović A, Mujić  M. (2006): Vodozemci iz okoline Gračanice. Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, XI, 21/2006; (26 - 31). Gračanica.

14.  Adrović A, Skenderović I. (2008): Allochthonous Ichthyofauna of Certain Water

15.  Bodies in North-Eastern Bosnia. Acta agriculturae Serbica, vol. XII, 23, str. 37 – 46.  

16.  Adrović A, Škrijelj R, Đug S. (2008): Ekološke i biosistematske karakteristike vrste Cobitis elongatoides Bacescu & Maier, 1969. iz tekućica Brke, Gostelje i Tinje u slivu rijeke Save. XIV Savjetovanje o biotehnologiji. Zbornik radova, Čačak: 359 – 366.

17.  Skenderović I, Škrijelj R, Adrović A. (2008): Digeni Trematodi privredno značajnih riba Bosne i Hercegovine. Zbornik radova PMF-a Tuzla, svezak Biologija, broj 3 – 4.

18.  Adrović A, Skenderović I, Memić K, Sulejmanović  S, Smajilhodžić H. (2008): Taksonomija vrste roda Ameiurus sp. iz hidroakumulacije Modrac. Drugi međunarodni kongres ,,Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Zbornik radova, Banja Luka: 42. 

19.  Skenderović I, Adrović A. (2008): Populacije ciprinidnih  riba gornjeg  toka  rijeke  Spreče. Drugi međunarodni kongres ,,Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Zbornik radova,  Banja Luka: 198.

20.  Skenderović I, Adrović A. (2008): Ekološke  karakteristike deverike (Abramis brama, Linnaeus, 1758) iz rijeke Spreče. Drugi međunarodni kongres ,,Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Zbornik radova, Banja Luka: 202.

21.  Adrović A,  Škrijelj R, Skenderović I. (2009): Prvi nalaz i morfološke osobenosti prirodnog hibrida Rutilus rutilus x Abramis brama u vodama Bosne i Hercegovine. Ribarstvo, 67, 2009, (1), 11—23.

22.  Hajdarevic Edina, Ferizbegovic J, Lonic Elvira, Adrovic A, Katica Amela (2009): The Influence of the way of sustaining to the concentration of the Dog’s Luteinizing hormone.  Acta agriculturae Serbica, vol. XIV, 28, str. 41 – 48.  

23.  Lonic Elvira, Ferizbegovic J, Hajdarevic Edina, Adrovic A. (2009): Effect of Arterial Blood Pressure and Renin and Aldosterone Levels in Dogs. Acta agriculturae Serbica, vol. XV, 28, str. 57 – 64.  

24.  Skenderović I, Adrović A. (2009): Uporedna analiza stanja biodiverziteta ciprinidnih riba jezera Modrac i nekih tekućica tuzlanske regije. XIV Savjetovanje o biotehnologiji. Zbornik radova, Čačak: 353 – 358.

25.  Adrović A, Škrijelj R, Skenderović I. (2009): Ecologial Characteristices of the Roach (Rutilus rutilus L.) and Bream (Abramis brama L.) in the Reservoir of the Lake Modrac. Acta Agriculturae Serbica, Vol.XIV, 27, 23-33.

26.  Tanović E, Adrović  A, (2009): Biodiverzitet faune vodozemaca Tuzle i okoline. Voda i mi, 69, (58-62).

27.  Skenderović I, Adrović A, Terzić R. (2010): Ispitivanje sezonske dinamike trematoda kod ciprinidnih riba hidroakumulacije Modrac. I Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem ,,Rizici i ekobezbednost u postmodernom ambijentu“. Zbornik radova, Novi Pazar: 41.

28.  Adrović A, Skenderović I, Terzić R. (2010): Dobna i polna struktura i dužinski rast nekih vrsta riba u akumulaciji Modrac. I Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem ,,Rizici i ekobezbednost u postmodernom ambijentu“. Zbornik radova, Novi Pazar: 143.

29.  Skenderović I, Adrović A. (2010): Biodiverzitet riba hidroakumulacije Modrac u funkciji razvoja ekoturizma. Regionalni razvoj i prekogranična saradnja „Traganje za novim perspektivama“. Zbornik radova Novi Pazar: 191.

30.  Memić K, Adrović A. (2010): Biodiversity of Ichthiofauna of the Spreča River as apart od natural heritage of Tuzla area. Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region – Southeast Europe, vol 2. (203-209). Central Institute for Conservation in Belgrade, and Institute Goša d.o.o. Belgrade.

31.  Skenderović I, Žujo D, Adrović A, Marković G. (2011): Trematode fauna of some Fish species in the river Spreča. V međunarodna konferencija „Akvakultura i ribarstvo“. Zbornik predavanja, Beograd.

32.  Adrović A, Žujo D, Skenderović I, Marković G, Bajrić A. (2011): Distribution of  Posthodiplostomum cuticola (Digenea) metacercariae in Cyprinids of the Modrac reservoir. V međunarodna konferencija „Akvakultura i ribarstvo“. Zbornik predavanja,  Beograd.

33.  Skenderović I, Jažić A, Adrović A, Terzić  R, Hajdarević E, Lonić  E, Bajrić A. (2011): Fauna trematoda i cestoda – parazita nekih ciprinidnih riba iz hidroakumulacije Modrac (Bosna i Hercegovina). Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Zaštita prirode u XXI vijeku“. Zavod za zaštitu prirode Crne Gore. Zbornik radova (knjiga br. 2), Žabljak: 397- 401.

34.  Terzić R, Osmanović S, Huseinović S, Karić A, Hajdarević E, Skenderović I,  Hamidović R, Noćajević S, Brigić E, Paloš H, Hasić S, Suljagić M, Adrović A, Kovačević A, Pirić E, Goletić Š. (2011): Ekološka edukacija stanovništva Tuzlanskog kantona (slivno područje jezera Modrac). Glasnik republičkog zavoda za zaštitu prirode  u Podgorici. N0  31 – 32, Podgorica, 179.

35.  Terzić R, Kamberović J, Skenderović I,  Adrović A. (2011): Ekološka edukacija sa posebnim osvrtom na ekološke probleme. „Šume indikator kvaliteta okoliša“. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Knjiga 19. Posebna izdanja/ CXLV. Zbornik radova,131 – 139.

36.  Adrović A. Skenderović I, Salihović Jasna, Stjepić Štefica. (2012): Biodiverzitet faune riba rijeke Gostelje i akumulacije Modrac. „Struktura i dinamika ekosistema dinarida – Stanje, mogućnosti i perspektive“ Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka. Posebna izdanja/ CXLIX Zbornik radova/Proceedings 23, 277-290.

37.  Skenderović I, Adrović A. (2012): Istraživanje sezonske dinamike nekih helminata zele (Alburnus alburnus) i šarana (Cyprinus carpio) iz hidroakumulacije Modrac. „Struktura i dinamika ekosistema dinarida – Stanje, mogućnosti i perspektive “Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka. Posebna izdanja/CXLIX Zbornik radova /Proceedings 23, 305-314.

38. Skenderović I, Cikotić M, Adrović A. (2012): Prilog poznavanju makroinvertebrata srednjeg toka  rijeke Krivaje. Prvi Međunarodni kongres ekologa
        „Ekološki spektar 2012“, Banja luka, Bosna i Hercegovina

Popis objavljenih stručnih radova:


1.     Memić K, Adrović A. (2002): Prirodnjačko odjeljenje Muzeja istočne Bosne (stanje i perspetktive). Članci i građa za kulturnu historiju Bosne i Hercegovine. Knjiga 17 (151 - 154). Tuzla.

2.     Adrović A, Skenderović I, Memić K, Hadžihalilović J. (2003): Biosistematske karakteristike vrsta roda Gobio u vodama Bosne i Hercegovine. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli 31 (4): 413 – 421.

3.     Skenderović I, Adrović A. (2005): Gajenje riba u ribnjacima. Rožajski zbornik, XII (12), (107 - 116), Rožaje.

4.     Memić, K. Adrović A. (2005): Dolina Spreče (lovno – ribolovno – turistički potencijali). Članci i građa za kulturnu historiju Bosne i Hercegovine, Knjiga 18 (61-68), Tuzla.

5.    Skenderović I, Adrović A. (2007): Vrednovanje rada učenika u nastavi biologije. Nova škola – stručni časopis nastavnika Bosne i Hercegovine, II (3)
        97–105, Tuzla

Objavljeni abstrakti:

1.     Adrović A, Sofradžija, A, Ibrišimović, S, Hadžihalilović, J. (2003): Fish of river Brka. 8th Croatian biological congress with International Participation, Zagreb. Procedings of abstracts (250).

2.     Škrijelj, R, Sofradžija, A, Hadžiselimović, R, Spahić, M, Korjenić, E, Guzina, N, Muhamedagić, S, Muzaferović, Š, Adrović A, Drešković, N. (2004): Hidrološke i ihtiološke karakteristike jezera Sniježnica. II simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije. Bihać.

3.     Adrović A, Sofradžija A, Škrijelj R, Skenderović I. (2004): Biodiverzitet riba rijeke Gostelje. I simpozijum ekologa Crne Gore, Tivat.

4.     Tupkušić R, Goletić Š, Adrović A, Škrijelj R, Hadžihalilović J. (2004): Zajednice makrozoobentosa kao pokazatelj stanja ekosistema rijeke Toplice u Živinicama. I simpozijum ekologa Crne Gore, Tivat.

5.     Adrović A, Sofradžija, A, Ibrišimović, S, Hadžihalilović, J. (2005): Biodiverzitet i longitudinalna distribucija riba u rijeci Brki. I simpozijum biologa Republike Srpske: Zbornik sažetaka (36), Banja Luka.

6.     Lonić Elvira, Ferizbegović J, Adrović A, Hajdarević Edina, Huseinović Samira, Osmanović Sanida (2006): Endemične, reliktne i ugrožene vrste riba Bosne i Hercegovine. I međunarodni kongres «Ekologija, zdravlje, rad, sport» Banja Luka, Zbornik apstrakata (183).

7.     Škrijelj R, Adrović A, Đug S. (2006): Ecological and biosystematical characteristics of Cobitis elongatoides Bacescu & Maier, 1969. from the Gostilje, Brka and Tinja rivers in the Sava river basin. 3rd International Conference Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera, Šibenik. Book of  abstracts (47).

8.     Škrijelj R, Adrović A, Skenderović, I. (2007): Ekološke karakteristike bodorke i deverike iz hidroakumulacije Modrac. Međunarodni naučni skup «Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida» posvećen životu i djelu profesora dr. Radomira Lakušića. Berane, Andrijevica, Plav, Crna Gora.

9.     Adrović A, Škrijelj, R, Skenderović, I. (2007): Prvi nalaz i morfološke osobenosti prirodnog hibrida Rutilus rutilus x Abramis brama u vodama Bosne i Hercegovine. Međunarodni naučni skup «Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida» posvećen životu i djelu profesora dr. Radomira Lakušića. Berane, Andrijevica, Plav, Crna Gora.

10.  Terzić R, Osmanović S, Huseinović S, Karić A, Hajdarević E, Skenderović I, Hamidović R, Noćajević S, Brigić E, Paloš H, Hasić Š, Suljagić M, Adrović A, Pirić E, Goletić Š. (2007): Ekološka edukacija stanovništva Tuzlanskog kantona (slivno područje jezera Modrac). Međunarodni naučni skup «Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida» posvećen životu i djelu profesora dr. Radomira Lakušića. Berane, Andrijevica, Plav, Crna Gora.

11.  Adrović A, Škrijelj R, Skenderović I. (2007): Ekološke karakteristike grgeča (Perca fluviatilis, Linnaeus, 1758)  iz hidroakumulacije Modrac. Peti simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije. Travnik / Vlašić.

12.  Škrijelj R, Adrović A, Skenderović I. (2007): Cyprinidae hidroakumulacije Modrac. II simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije. Travnik / Vlašić.

13.  Bajrić  A, Adrović A. (2012): Ekološko – morfološka i taksonomska karakterizacija vrste Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) iz nekih tekućica
        sjeveroistočne Bosne. Posebna izdanja geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbornik sažetaka trećeg kongresa geografa Bosne
        i Hercegovine


Učešće u radu domaćih i međunarodnih naučnih skupova:

1.     8th Croatian Biological Congress with International Participation, Zagreb, 2003. godine.

2.     II simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, Bihać, 2004. godine.

3.     I simpozijum ekologa Crne Gore, Tivat, 2004. godine.

4.     I simpozijum biologa Republike Srpske, Banja Luka, 2005. godine.

5.     Prvi međunarodni kongres biologa RS «Ekologija, zdravlje, rad i sport», Banja Luka, 2006. godine.

6.     Ribarski dani “Osijek 2006”, Osijek, 2006. godine.

7.     3rd International Conference Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera, Šibenik, 2006. godine.

8.     Međunarodni naučni skup «Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida» posvećen životu i djelu profesora dr. Radomira Lakušića, Berane, Andrijevica, Plav, Crna Gora, 2007. godine.

9.       Peti simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, Travnik / Vlašić,  2007. godine.

10.  XIV Savjetovanje o biotehnologiji, Čačak: 2008.

11.  ,,Ekologija, zdravlje, rad, sport”, Banja Luka: 2008. 

12.  XV Savjetovanje o biotehnologiji, Čačak: 2009.

13.  ,,Rizici i ekobezbednost u postmodernom ambijentu“, Novi Pazar, 2010.

14.  „Traganje za novim perspektivama“. Novi Pazar, 2010.

15.  Drugi međunarodni kolokvijum ,,Biodiverzitet – teorijski i praktični aspekti“. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Decembar 2010. Sarajevo.

16.  V međunarodna konferencija „Akvakultura i ribarstvo“, Beograd. 2011.

17.  „Zaštita prirode u XXI vijeku“. Zavod za zaštitu prirode Crne Gore. Žabljak, 2011.

18.  „Šume indikator kvaliteta okoliša“. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Sarajevo, 2011.

19.  „Struktura i dinamika ekosistema Dinarida – Stanje, mogućnosti i perspektive“ Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka. Sarajevo, 2012.

20.  „Struktura i dinamika ekosistema dinarida – Stanje, mogućnosti i perspektive “Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka,  Sarajevo, 2012.

21. Prvi Međunarodni kongres ekologa „Ekološki spektar 2012“, Banja luka, Bosna i Hercegovina

Učešće u naučnoistraživačkim projektima:

a)    domaći

 1.      Ribarstveno–gospodarska osnova Općine Teočak. Juni 2004. god.

2.      „Ispitivanje kvaliteta površinskih voda na području sliva rijeke Save u Federaciji   BiH“, 2005/2006.

3.      Studija o uticaju na okoliš eksploatacije dolomita „Kordići I i II“ kod Sanice, općina Ključ. Partnerska saradnja sa „Dvokut“ Sarajevo, februar 2006. godine.

4.      Studija uticaja na okoliš eksploatacije krečnjaka na kamenolomu „Pritoka“ kod Bihaća. Partnerska saradnja sa  „Dvokut“ Sarajevo, april 2006. godine.

5.      Elaborat o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu površinske eksploatacije gipsa na lokaciji Sovići, Općina Jablanica, maj 2006, sa Agencijom „BiOS trend Q“ Tuzla; za firmu BPB Rigips Austria.

6.      Istraživanja parazitskih beskičmenjaka riba iz hidroakumulacije Modrac - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 2007. godina.

7.      Kvalitet vode u rijekama i akvalnim  akumulacijama sjeveroistočne Bosne. Studija o kvalitetu vode u sjeveroistočnoj Bosni. Centar za ekologiju i energiju. Eko-leonardo Priboj.  2010.

8.      Ribarstveno–gospodarska osnova za ribolovno područje I – Slive jezera Modrac (Banovići, Živnice, Lukavac i Tuzla). 2011. god.

9.      Ribarstveno–gospodarska osnova Općine Gradačac. 2011. god.

 

b)  Međunarodni

1.     Management of freshwater fisheries on bordering rivers: pilot study with a holistic approach“, 2004/2005.

2.     Matematičke aplikacije kao pomoćni alati u zaštiti biodiverziteta Sjeveroistočne Bosne; zajednički naučnoistraživački projekti u okviru naučne i tehnološke  saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije u 2010. i 2011. godini. 

 

c)    Voditelj projekata

 

1.     Istraživanje biodiverziteta algi akumulacije Modrac kao resursa za proizvodnju biogoriva. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 2010.

2.     „Biodiverzitet planktonskih algi akumulacije Modrac, kao mogući uzročnik trovanja riba“, finansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Tuzlanskog kantona. 2010 god.

3.     Određivanje diverziteta algi u jezeru Modrac i ispitivanje mogućnosti njihove upotrebe u proizvodnji biogoriva. Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, 2011.

4.   Spasimo barsku kornjaču. CEE Tuzla, 2012. god.

Recenzirane knjige i udžbenici:

1.     Skenderović I, Adrović A, Tolić Ljiljana (2010): Biologija za 7. razred osnovne škole. NAMM, Tuzla i Vrijeme Zenica (136 stranica).

2.     Skenderović I. Adrović A. (2011): Biologija za 8. razred osnovne škole. Vrijeme Zenica i NAMM, Tuzla (112 stranica). 

3.     Adrović A.  (2012): Ribe Modraca: Ihtiološka monografija. NAMM, Tuzla (135 stranica).


Recenzije:

1. Recenzent knjige «Uzgoj gljiva» (sa Mr Isatom Skenderovićem), autora Mensure Kudumović i Nevresa Mešanovića; “CORON’S” Sarajevo, 2003.

2. Recenzent časopisa «Zbornik radova PMF – a, Svezak biologija».