Dr. sc. Mehmed Nurkanović           

redovni profesor

 

Odsjek Matematika

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

           

         

 

A)    KNJIGE

 

         1.  Diferentne jednadžbe - Teorija i primjene   Korice  (Univerzitetski udžbenik), DENFAS, Tuzla, 2008.

 

         2.  Laplaceova transformacija i primjena PrintCom d.o.o. grafički inženjering, Tuzla, 2010. (sa Z. Nurkanović)

 

         3.  Elementarna matematika - Teorija i zadaci  PrintCom d.o.o. grafički inženjering, Tuzla, 2009. (sa Z. Nurkanović)

 

         4.  Matematika za ekonomiste (Univerzitetski udžbenik), PrintCom d.o.o. grafički inženjering, Tuzla, 2013. (sa O. Kurtanović)

5.  Zbirka zadataka iz matematike za pripremanje prijemnih ispita na fakultetima, Ekonomski fakultet, Tuzla, 1996. (sa Z. Nurkanović)

6.   Zbirka zadataka sa regionalnih takmičenja i kvalifikacionih ispita (skripta), DMFA BiH Podružnica Tuzla, Tuzla, 1989. (sa A. Hodžić).

 

B)    NAUČNI RADOVI

 

Radovi objavljeni u časopisima koje indeksira neka od sljedećih baza:  Current Contents (CC), Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCIE), Web of Science:

 

1.     Global asymptotical behavior of a two dimensional system of difference equations modelling cooperation, Journal of Difference Equations and Applications 9, 1 (2003), 149-159. (with  M.R.S. Kulenović).

 

2.   Asymptotical behavior of a system of linear fractional difference equations, Journal of Inequalities and Applications (Hindawi Publishing Corporation), Vol. 2005, No.2 (2005), 127-143. (with  M.R.S. Kulenović).

 

3.   Asymptotic Behavior of a Competitive System of  Linear Fractional Diference Equations, Advances in Difference Equations (Hindawi Publishing Corporation), Volume 2006, Article ID 19756, Pages 1-13.  (with M.R.S. Kulenović).

 

4.  Global Behavior of Four Competitive Rational Systems of Difference Equations in the Plane,  Discrete Dynamics in Nature and Society (Hindawi Publishing Corporation), Volume 2009, Article ID 153058, 34 pages. (with M. Garić-Demirović and M.R.S. Kulenović).

 

5.  Global Dynamics of Certain Competitive Systems in the Plane, Journal of Difference Equations and Applications, Vol. 18, No. 12 (2012), 1951-1966.  (with  M.R.S. Kulenović and Orlando Merino)

 

6. Global Behavior of  a Two-dimensional Competitive System of Difference Equations with Stocking, Mathematical and Computer Modelling 55 (2012), 1998-2011. (with M.R.S. Kulenović) 

 

7. Basins of Attraction of Equilibrium Points of Second Order Difference Equations, Applied Mathematics Letters, 25 (2012),2110-2115.  (with M. Garic-Demirovic and M.R.S. Kulenović).

 

8. Global Dynamics of Certain Homogeneous Second Order Quadratic Fractional Difference Equation, The Scientific World Journal 12/2013; 2013 (Article 210846):10 pages  (with M.R.S. Kulenović and M. Garic-Demirovic)

 

9. Global Dynamics and Bifurcations of Certain Second Order Rational Difference Equation with Quadratic Terms, Qualitative Theory of Dynamical Systems, Vol. 14, No.2 (2015), DOI 10.1007/s12346-015-0148-x (with M.R.S. Kulenović and Sabina Jašarević Hrustić)

 

10. Local Dynamics and Global Stability of Certain Second Order Rational Difference Equation with Quadratic Terms,  Discrete Dynamics in Nature and Society (Hindawi Publishing Corporation), Volume 2016 (2016), Article ID 3716042, 14 pages (with M.R.S. Kulenović and Sabina Jašarević Hrustić).

 

11. Stability, periodicity and symmetries of certain second-order fractional difference equation with quadratic terms via KAM theory, Mathjematical Methods in the Applied Sciences, 2016, DOI: 10.1002/mma.4000 (with M. Garić-Demirović and Z. Nurkanović)

.

Radovi objavljeni u časopisima koje indeksira neka od sljedećih baza: Scopus, MathSciNet, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik

 

12. Asymptotical behavior of a two dimensional  linear fractional system of difference equations, Radovi matematički, 11, 1 (2002), 59-78. (with  M.R.S. Kulenović)

(Ovaj rad je sastavni dio grupnog projekta broj 04-39-6171/165/01 finansijski podržan od Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Bosna i Hercegovina.)

 

13.  On the Dynamics of     with a Periodic Coefficient, Communications on Applied Nonlinear Analysis (International Publications - USA), Vol 13, No. 2 (2006), 37-57. (with S. Kalabušić) (Scopus)

 

14 Global Dynamics of a Rational System of  Diference Equations in the Plane, Communications on Applied Nonlinear Analysis (International Publications - USA), Vol 15(2008), No. 1, 71-84. (with Dž. Burgić and M.R.S. Kulenović) (Scopus)

 

15. Global Behavior of Two Competitive Rational Systems of Difference Equations in the Plane, Communications on Applied Nonlinear Analysis (International Publications - USA), Vol. 16(2009), No. 3, 1-18. (with A. Brett, M. Garić-Demirović and M.R.S. Kulenović) (Scopus)

 

16. Dynamics of an anti-competitive two dimensional rational system of difference equations, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol. 7 (19) (2011), 39-56 (with Mirela Garić-Demirović)

 

17. Basins of Attraction of an Anti-competitive System of Difference Equations in the Plane, Communications on Applied Nonlinear Analysis (International Publications - USA), Vol. 19(2012), No. 2, 41-53. (M.R.S. Kulenović) (Scopus)

 

18. Basins of Attraction of an Anti-competitive Discrete Rational System in the Plane, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol.8 (21) (2012), 259-272. (with Z. Nurkanović)

 

19. Basins of Attraction of Certain Homogeneous Second Order Quadratic Fractional Difference Equation, Journal of Concrete and Applicable Mathematics, Vol. 13, No.'s 1-2 (2015), 35-50.  (with M.R.S. Kulenović and M. Garic-Demirovic)

 

20.  Birkhoff normal forms, KAM theory, periodicity and symmetries for certain rational difference equation with cubic terms, Sarajevo Journal of Mathematics, Vol. 12, No. 2 (2016), in print, (with Z. Nurkanović)

 

                        Radovi objavljeni u ostalim časopisima

     

21. Primjer konstrukcije invarijantnog intervala sistema diferentnih jednadžbi (An Example of a Construction of the Invariant Interval for the System of Difference Equations), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (u povodu 25-godišnjice fakulteta)(Collected Works of University of Tuzla), Tuzla (2001), 239-246  (with  M.R.S. Kulenović).

 

22. Analiza asimptotskog ponašanja jednog dvodimenzionalnog kompetitivnog sistema diferentnih jednadžbi, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla (2002), 257-265 (with  Z. Nurkanović).

 

23. Brzina konvergencije rješenja nekih dvodimenzionalnih sistema diferentnih jednadžbi (The rate of convergence of some two-dimensional systems of difference equations), Godišnjak Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 4 (2002), 271-279 ( with Z. Nurkanović).

  

24. Dinamika jedne diferentne jednadžbe s periodičnim koeficijentom perioda dva (On the dynamics of the certain difference equation with coefficient of the period two), Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 1 (2004), 41-51.

 

25. Stability of a Difference Equation with Period-Three Coefficient, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli – Svezak Matematika, 2 (2005), 20-29 (with Z. Nurkanović).

 

26. On the Recursive Sequence, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli – Svezak Matematika, 2 (2005), 7-19.

 

27. Global Asymptotic Behavior of a Two Dimensional Fractional System of Difference Equations, Zbornik radova PMF Tuzla – Svezak Matematika, 3 (2007), 9-19.

     

 

 

 C)    STRUČNI RADOVI I OSTALE PUBLIKACIJE

1.     Karakterizacija funkcionalnih prostora pomoću malih talasa, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla (2000), 79-96.

2.  Metodički pristup obradi naredbe uslovnog grananja u programskom jeziku BASIC, Putokazi 1/88, Tuzla, 1988.

3.   Algoritmi za određivanje prostih brojeva, Triangle, Vol.1 (1997),No1, UM BiH Sarajevo, 54-56.

4.   Algoritmi za određivanje članova Fibonačijevog niza uz posebne uvjete, Triangle, Vol.1 (1997),No2, UM BiH Sarajevo, 110-112.

5.      Rješavanje (kosouglog) trougla pomoću računara, Triangle, Vol.2 (1998),No 1, UM BiH Sarajevo, 50-55.

6.      Linearne jednadžbe i sistemi linearnih jednadžbi s parametrima, Triangle, Vol.3 (1999), No 2, UM BiH Sarajevo, 83-88.

7.      Problemi ”koncentracije” i ”procentnog sadržaja”, Triangle, Vol.3 (1999), No 4, UM BiH Sarajevo, 276-288.

8.    Problemi rada, Triangle, Vol.4 (2000), No 2, UM BiH Sarajevo, 54-60.

9.    Problemi kretanja, Triangle, Vol.4 (2000), No 4, UM BiH Sarajevo, 164-171.

10.  Jedan prirodan, ali neuobičajen, način dokazivanja nejednakosti, Triangle, Vol.6 (2003), No 2, UM BiH Sarajevo, 55-61.

11. Posebni metodi rješavanja autonomnih sistema diferentnih jednadžbi, Zbornik radova PMF Tuzla – Svezak Matematika, 3 (2007), 76-86.

 

D) NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 

1.  Grupni projekat RSS 43/96 ''Savremeni problemi matematičkih nauka'' Odsjeka za matematiku  Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, finansijski potpomognut od Soroš fondacije ''Otvoreno društvo'' – učesnik u projektu

 

2.  Grupni projekat broj 04-39-6171/165/01 Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu,  finansijski podržan od Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Bosna i Hercegovina –  učesnik u projektu

 

3.  Istraživački projekat Opravdanost izmještanja ili ugradnje novog ventilatora za jame pogona “Haljinići“ (Elaborat), koji je izvodila Katedra za ventilaciju, sigurnost i ekologiju RGGF Univerziteta u Tuzli –  učesnik u projektu

 

4.  Naučno-istraživački projekat Diskretni modeli u matematičkoj biologiji i reakciono-difuzni problemi (2007 g.), sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK - voditelj projekta

 

5.  Naučno-istraživački projekat Istraživanje dinamike nekih diskretnih matematičkih modela iz oblasti fizike, biologije i epidemiologije (2008 g.), sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK - voditelj projekta

 

6.  Naučno-istraživački projekat Kompetitivni i antikompetitivni dinamički sistemi u ravni (2011. g.), sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK - član projektnog tima

 

7. Naučno-istraživački projekat: Globalna dinamika diferentnih jednadžbi drugog reda s kvadratnim članovima i primjene (2013. g.) sufinansiran od strane Ministarstva nauke, obrazovanja, kulture i sporta TK - voditelj projekta

 

 

 

                                                                        E) IZLAGANJA NA NAUČNIM KOLOKVIJIMA (PO POZIVU)

 

1.  M. Nurkanović, Teorija malih talasa, Kolokvij Odsjeka za matematiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 13.12.1997. godine.

2. M. Nurkanović, Mali talasi i karakterizacija nekih funkcionalnih prostora, Kolokvij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 27. juni 2000. godine.

3. M. Nurkanović, Globalni asimptotsko ponašanje bilinearnog sistema diferentnih jednadžbi, Kolokvij Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, 06.05.2002. godine.

4. M. Nurkanović, Asimptotsko ponašanje jednog kompetitivnog dvodimenzionalnog sistema diferentnih jednadžbi, Kolokvij Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, 20.05.2002. godine.

5. M. Nurkanović, Asimptotsko ponašanje jednog dvodimenzionalnog sistema diferentnih jednadžbi koji modelira kooperaciju, Kolokvij Odsjeka za matematiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 20.06.2002. godine.

6. M. Nurkanović, Asimptotsko ponašanje rješenja nekih dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih sistema diferentnih jednadžbi, Mathematical Colloquium, Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Štrosmajer u Osijeku, 15.04.2004.

7. M. Nurkanović, Dinamike nekih diferentnih jednadžbi s periodičnim koeficijentima, Matematički kolokvij Odsjeka matematika PMF Univerziteta u Tuzli, 01.12.2005.

8. M. Nurkanović, Globalno ponašanje nekih kompetitivnih diskretnih dinamičkih sistemai, Mathematical Colloquium, Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Štrosmajer u Osijeku, 06.05.2010. 

9. M. Nurkanović, Bazeni privlačenja ekvilibrijuma i periodičnih rješenja nekih diferentnih jednadžbi drugog reda s kvadratnim članovima, Mathematical Colloquium, Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Štrosmajer u Osijeku, 25.04.2013.